Česká komora architektů zaznamenala architektonickou soutěž Ekobyty Horní Počernice vyhlášenou společností EKOSPOL, kterou posuzuje jako neregulérní architektonickou soutěž postrádající atributy regulérní soutěže dle Soutěžního řádu České komory architektů. Vyhlašovatele vyzvala k nápravě do jednoho týdne, ke které ovšem nedošlo.

Problémem jsou:

a)    neodpovídající ceny a odměny pro účastníky. Dle Soutěžního řádu České komory architektů mají
ve Vašem případě dosahovat v součtu cca 1 % z předpokládaných investičních nákladů.

b)    neuvedení přesného složení poroty (plných jmen a rozlišení no porotce závislé a nezávislé), která bude hodnotit obdržené návrhy, což vede k pochybnosti, zda porota bude schopná nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení; Soutěžní řád i zákon o veřejných zakázkách obsahují požadavek na porotu s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli.

Neakceptovatelný je rovněž návrh vypořádání autorských práv – vzdání se ve prospěch vyhlašovatele. Pochybnosti máme také o soutěžní lhůtě, podle Soutěžního řádu České komory architektů má činit nejméně 6 týdnů od vyhlášení soutěže.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.