ČKA po posouzení dostupných informací konstatuje (protože soutěž nese neklamné znaky architektonické soutěže - o drobné dílo), že soutěž není v souladu se Soutěžním řádem ČKA a velmi pravděpodobně ani s dalšími platnými právními úpravami (autorský zákon) a je soutěží neregulérní.
Nejzřetelnějším důvodem je, že osoby, které soutěž připravovaly, nepostavily soutěž ani její podmínky dle Soutěžního řádu ČKA, neprojednaly je s příslušnými orgány ČKA a nepožádaly ČKA o ověření podmínek dříve než soutěž vyhlásily.
Na první pohled není zřejmé, zda se jedná o soutěž ideovou či projektovou.
Vzhledem k tomu, že není jasné v jakém počtu a zda-li vůbec mají být pořízeny jednotky WC, je neověřitelné, zda soutěžní ceny a odměny jsou ve spravedlivé proporci k předmětu soutěže.
Porota není rozdělena na závislou a nezávislou část.
Nejsou adekvátně ošetřena autorská práva a v souladu se zákonem.
Vedle dalších drobnějších nedostatků.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.