Česká komora architektů zaznamenala vypsanou architektonickou soutěž "Sportovní hala v Boskovicích," která nemá potvrzení o regulérnosti.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Potvrzení regulérnosti této soutěže navíc není možné. Překážkou je především to, že porota není sestavena v adekvátním složení. Nezávislí odborníci musí převažovat nad závislými členy poroty. Dále stanovené ceny pro soutěžící nejsou odpovídající. Současně lhůta pro podání žádostí o účast je neadekvátně krátká.

Soutěž vykazuje i další vady ve vztahu k Zákonu o zadávání veřejných zakázek, jako např. v otázce formy odevzdání soutěžních návrhů. To sice není předmětem regulérnosti soutěže z hlediska Soutěžního řádu ČKA, nicméně ČKA považuje za nutné na to upozornit.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.