Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku na vypracování urbanistického návrhu exteriéru, návrhu účelového členění interiéru a projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení stavebních úprav nebytových prostor bývalého nákupního střediska ve Vidnavě, kterou vyhlásilo město Vidnava. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absentují zde ceny a odměny (rozpor s § 12  Soutěžního řádu ČKA). V případě zrušení soutěže je vyhlašovatel povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA). Vzhledem ke skutečnosti, že většina soutěžících není ani oceněna, ani odměněna, je forma zveřejnění (publikace) určitou formou „odškodnění“ atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko