Předmětem soutěže bude návrh veřejného prostoru a životaschopné městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu umístění veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Charakter výstavby by měl být v souladu s okolní zástavbou vilové zahradní čtvrti, založené na jasném oddělení veřejného a soukromého prostoru, převažující solitérní zástavbě na soukromých pozemcích a zahradní úpravě prostranství okolo domů. Úkolem je artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity, což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 12. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánském náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Další připravované soutěže