Předmětem soutěže je urbanistický ideový návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh v
rozsahu urbanistické studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návazností
na okolní lokality, bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže (viz podklad P01). Návrh bude
splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a plochy
potřebné v kontextu lokality.
S ohledem na významnost dané lokality a nutnost řešit celé území komplexně, navazuje na řešené
území území dotčené, ve kterém by měly být navrženy vazby tak, aby celá lokalita působila jako celek.
Předmětem návrhu je především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na
udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabilnost
na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce je potřeba pracovat
s tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na
Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředí
v území.

Jednofázová mezinárodní otevřená ideová urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

05. 10. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města