Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí, definovanou 4 platany a 4 kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy v naprogramovatelných časových intervalech - interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. Návrh musí respektovat vazbu na okolí jež je veřejným prostranstvím, přičemž minimalistické pojetí kruhové kašny na nedalekém náměstí Svobody, by se nemělo v obdobné dimenzi před budovou Nové radnice opakovat. Zadavatel nevylučuje možnost historické reflexe původního rybného trhu, který se v prostoru náměstí nacházel, avšak nový vodní prvek bude uměleckým dílem, od kterého se očekává, že svým tvaroslovím přesáhne formu klasické vodní kádě. U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení s výjimkou pouze technického provedení bez vizuálního vjemu. S ohledem na místo vymezené čtyřmi platany je nezbytné přizpůsobit zejména výšku díla tak, aby hmotná část objektu nekolidovala s korunami těchto stromů. U platanů je výška nasazení koruny min. 4 m (tj. od úrovně země po listy) a výška vyvětvení cca 3 m (tj. od úrovně země po první větve). Náměstí by mělo být přehledné ve výšce zvýšeného parteru, ze spodní části by měl být zachován pohled na vstupní portál radnice.

Návrh musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy bude objekt od vodního média odpojen. Nutné je respektovat požadavek     trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí včetně materiálové skladby bude ponecháno na kreativitě autorů.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 01. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno