Předmětem soutěže je komplexní urbanisticko-architektonického řešení budoucího uspořádání prostoru Wagnerova náměstí v  Berouně s  důrazem na řešení dopravy (pěší, cyklistické, automobilové – včetně dopravy v klidu), urbanistického parteru, zeleně a mobiliáře, pro nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji řešeného území a pro vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace na realizaci budoucího uspořádání řešeného území nebo pro následnou projektovou soutěž, pokud se pro ni zadavatel rozhodne.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.
Předpokládaný termín vyhlášení

28. 02. 2019

Vyhlašovatel

Město Beroun

Městský úřad
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun - Centrum
Zastoupené: RNDr. Soňa Chalupová – starostka města
tel.: +420 311 654 112
e-mail: starosta@muberoun.cz

Sekretář soutěže

Mgr. Ildikó Fraňová

Městský úřad Beroun, Kancelář tajemníka

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Tel: +420 311 654 132, e-mail: ktpravnik@muberoun.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

240 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 29. 04. 2019

Datum vyhlášení soutěže

28. 02. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 02. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Michal Mišina – místostarosta

Ing. arch. Pavel Koubek

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Vávra
Akad. arch. Tomáš Turek
Doc. Ing. arch. Petr Durdík

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Tomáš Kapal – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Náhradníci poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Jan Mužík

Seznam přizvaných odborníků:

JUDr. Sabina Burdová

Mgr. Miroslav Jerling

Mgr. Antonín Leopold

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže