Předmětem soutěže je zpracování urbanistického řešení uspořádání a využití zastavitelných ploch 1 a 8 dle Územního plánu Broumova v platném znění o rozsahu cca 7,6 ha, která se nachází v sousedství sídliště Broumov – Spořilov včetně návrhu řešení dopravní obsluhy, parcelace pro jednotlivé objekty, napojení na inženýrské sítě a vymezení veřejných prostor. Zadavatel očekává, že soutěžní návrhy budou směřovat k vytvoření atraktivního, pobytově kvalitního prostředí pro bydlení s dostatečnými veřejnými prostory a zázemím pro relaxaci.

Jednofázová veřejná projektová urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 12. 2016

Vyhlašovatel

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
Tel/fax:739 527 537
E-mail: bitnar@broumov-mesto.cz

Sekretář soutěže

Bc. Iveta Pírová

Město Broumov, odbor stavební a rozvoje města
Tel/fax: 739 527 540
E-mail: pirova@broumov-mesto.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11:00 17. 02. 2016

Datum vyhlášení soutěže

15. 12. 2016

Datum konání hodnotící zasedání poroty

27. 2. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 12. 2016

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města Broumova, závislý porotce
Mgr. Jiří Ringel, radní a zastupitel města, závislý porotce

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Kamil Slezák, místostarosta města Broumova, závislý porotce

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Daniel Kubalík, odbor stavebního úřadu a územního plánování
Ing. Dušan Šedek, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
Pavel Trojan, projekční kancelář Broumov

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením zadavatele.

Další probíhající soutěže