Předmětem soutěže je návrh novostavby bytového domu nebo domů na pozemku p.č. 675/1, k.ú. Humpolec.

Očekáváním soutěže je navržení ideálního využití území, které nabídne maximální zastavění území. Záměrem města je zastavovat centrum města a využívat stávající technickou infrastrukturu. Z tohoto důvodu město se město rozhodlo naplnit nastíněné koncepce rozvoje a zastavět proluku v centru města bytovým domem či domy.

Předpokládá se, že by se mělo jednat o bytový dům kombinující jak malometrážní byty pro začínající rodiny či seniory, tak větší byty pro rodiny s dětmi. Není záměrem města realizovat ani čisté sociální bydlení, ani bydlení nadstandardních parametrů.

Základní podmínkou města je maximální využití plochy za předpokladu vytvoření kvalitního urbánního prostředí. Tedy kvalitní urbanistické řešení je zásadním očekáváním s přihlédnutím k potřebě a vůli města intenzifikovat zástavbu v centru a nikoli ve volné krajině.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím jeho elektronického nástroje ppeSystem ve lhůtě do 8. června 2020.
Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2020

Vyhlašovatel

Město Humpolec

Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Organizátor

Ing. arch. Marek Janatka

Sekretář soutěže

Ing. arch. Kateřina Hroníková

Masarykovo náměstí 33, 332 02 Starý Plzenec
Tel./fax: 724 458 514
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

670 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 15. 09. 2020

Datum vyhlášení soutěže

15. 05. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

24 - 25. září 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 05. 2020

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Luděk Rýzner – místopředseda poroty
Ing. Vlastimil Brukner

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová
Mgr. Dan Merta
Ing. arch. Hana Procházková

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže