Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Otevřená mezinárodní anonymní dvoufázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

Předpokládaný termín vyhlášení 2. fáze: začátek srpna 2018

Předpokládaný termín hodnocení 2. fáze: začátek října 2018

Podklady: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=183911Předpokládaný termín vyhlášení

23. 04. 2018

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)

Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
tel: +420 236 001 111

Sekretář soutěže

Mgr. Ing. Michaela Komárková

Kontakt: tel: +420 602 354 402
e-mail: soutezviteznenamesti@ipr.praha.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 280 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 26. 06. 2018

Datum vyhlášení soutěže

17. 04. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 04. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Peter Heath, Atkins Global, Londýn
prof. Ivan Reimann, Muller-Reimann architecten, Berlin
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové
MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské
Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka
MgA. Marek Kopeć, IPR Praha
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR Praha


Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA / FA ČVUT
Ing. arch. Petr Šichtanc / VŠCHT
ak. mal. Zora Grohmanová
Ing. Jan Špilar / dopravní specialista IPR Praha
Ing. Lukáš Tittl / dopravní specialista IPR Praha
Ing. arch. Kateřina Szentesiová / IPR Praha
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Ing. Ladislav Urbánek / zástupci DPP a.s.
Ing. Ivo Novotný / zástupce ROPID
Ing. Pavlína Koutková, Mgr. Jiří Skalický / zástupci OPP – MHMP
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Mgr. Jan Holeček / zástupci NPÚ
Ing. Radek Janoušek / specialista na odhad nákladů

Porota může v průběhu svého jednání požádat zadavatele o přizvání
dalších odborníků a znalců.

Další probíhající soutěže