Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu podoby nového sídla Správy železnic, státní organizace v jižním sousedství připravovaného Terminálu Smíchov podél ulice Nádražní v Praze 5.

V současnosti sídlí Generální ředitelství a organizační jednotky Správy železnic na řadě míst v Praze, což je neefektivní z pohledu jejich vzájemné spolupráce a komunikace. Navíc jde často o nevyhovující starší objekty a prostory, které jsou ze stavebně technického pohledu náročné jak na provoz, tak i na údržbu. Tento stav není dlouhodobě udržitelný, a proto je snahou Správy železnic prakticky celou administrativní část vedení společnosti centralizovat na jednom místě. Díky tomu chce v budoucnu stoprocentně dostát všem povinnostem manažera infrastruktury a významného zaměstnavatele.

Z tohoto důvodu přistoupila Správa železnic k vyhlášení architektonické soutěže s názvem „Centrála Správy železnic“.

Cílem stavby nové Centrály Správy železnic je vytvořit centrální pracoviště, které by odpovídalo nejen současným požadavkům na architektonické, technické a provozní řešení stavby, ale také zvýšilo efektivitu a flexibilitu pracovních procesů a celkově reprezentovalo budoucí vizi Správy železnic jako správce komplexního dopravního systému pro 21. století. Její budova by měla být zároveň navržena tak, aby naplnila principy ekologie a trvalé udržitelnosti.

Předpokládá se, že v Centrále bude sídlit Generální ředitelství Správy železnic a pět organizačních jednotek s celkovým počtem cca 1350 zaměstnanců. Zadavatel preferuje umístění Generálního ředitelství (GŘ) v samostatné budově s možností propojení s dalšími objekty (např. subtilními konstrukcemi). V těch se předpokládá umístění Stavební správy západ (SSZ), Centra telematiky a diagnostiky (CTD), Správy železniční geodézie (SŽG), Centra sdílených služeb (CSS) a Hasičského záchranného sboru (HZS).

Mezinárodní jednofázová otevřená architektonická projektová soutěž o návrh.

Zadavatel si dovoluje upozornit dodavatele, že dle odstavce 5.3.1 Soutěžních podmínek mohou podávat žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek pouze písemně, a to nejpozději 17 dní před uplynutím lhůty pro podání soutěžního návrhu, tj. nejpozději do 25.1.2021 do 24:00 hodin.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby v případě, že mají jakékoliv žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek, využili výše uvedené lhůty a tyto žádosti Zadavateli včas podali. Po skončení výše uvedené lhůty již nebude Zadavatel přijímat další žádosti dodavatelů o vysvětlení Soutěžních podmínek.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 09. 2020

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
Praha 1

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

cbarchitektura@gmail.com / mirek.vodak@nolimat.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

7 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 12. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

29. 09. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jiří Svoboda, MBA
Správa železnic, státní organizace, Generální ředitel
Ing. Radim Anton
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa Západ, úsek technický PHA, Manažer projektu
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ateliér A69, architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Hofhanzl
Správa železnic, státní organizace, Ředitel OJ, Stavební správa Západ
Ing. Jakub Bazgier
Správa železnic, státní organizace, Náměstek ředitele OJ, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA
Ing. Pavla Urbánková
Správa železnic, státní organizace, Vedoucí oddělení pro techniku ŽDC, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. pozemních staveb
Ing. Jakub Veselý
Správa železnic, státní organizace, Systémový specialista, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. pozemních staveb
Ing. Petr Vaníček
Správa železnic, státní organizace, Vedoucí oddělení pro techniku ŽDC, Stavební správa Západ, Úsek technický PHA, odd. přípravy Praha 1
Ing. arch. Tomáš Veselý
Magistrát HMP, Zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, architekt, č. autorizace ČKA 03136
JUDr. Tomáš Homola
místostarosta MČ Praha 5

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže