Předmětem architektonické soutěže je nalezení hodnotného a koncepčního návrhu plochy před novostavbou obecního úřadu v řešeném území a koncepce zachování hodnoty navazujícího veřejného prostranství centrální plochy obce v dotčeném území.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Žádost o účast společně s příslušnými doklady prokazujícími splnění podmínek účasti doručujte v listinné podobě sekretáři soutěže na adresu podatelny: Obec Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice do 8. 7. 2020 do 17:00 hod.


Předpokládaný termín vyhlášení

10. 06. 2020

Vyhlašovatel

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Za zadavatele jedná: Ing. Daniel Stráský, starosta obce
Tel: 606 073 667
E-mail: starosta@rozdrojovice.cz

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Bratislavská 206/21, 602 00 Brno
Tel.: +420 777 066 687
E-mail: dmzuh@seznam.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

90 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 30. 09. 2020

Datum vyhlášení soutěže

10. 06. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

8. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 06. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Daniel Stráský, starosta obce
RNDr. Karel Taft, MBA, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Kružík, místostarosta
Ing. Oldřich Pokorný, zastupitel, člen kontrolního výboru

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Mutina

Přizvaní odborníci:
Ing. Martin Smělý - doprava.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže