Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace Léčebny (včetně projektu interiéru), výstavba Léčebny a poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu Léčebny. Předmětem veřejné zakázky není dodávka interiéru s výjimkou gastro vybavení kuchyně, vybavení speleošaten a sušárny spacáků a všech kuchyňských linek v objektu a recepčního pultu. Projektová dokumentace včetně modelu skutečného provedení Léčebny bude zpracována podle modelu BIM (Building Information Modeling). Poskytováním služeb energetického managementu budovy se rozumí monitoring a dohled nad provozem energetického hospodářství Léčebny, na základě jehož výsledků bude dodavatel dávat zadavateli doporučení k efektivnějšímu provozu Léčebny.

Jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením.

Žádosti o účast je možné podávat do 7. června, 10:00 hod.


Předpokládaný termín vyhlášení

06. 05. 2019

Vyhlašovatel

Jihomoravský kraj

Zastoupený Ing. Pavlem Šromem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Kontaktní osoba:
Ing. Alena Havlíčková, oddělení realizace investic odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon: +420 541 652 344
E-mail: havlickova.alena@kr-jihomoravsky.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 07. 06. 2019

Datum vyhlášení soutěže

09. 05. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 05. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana JMK
Vít Rajtšlégr, člen Rady JMK
MUDr. Jarmila Überhuberová, primářka Dětské léčebny v Ostrově u Macochy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Milan Vojta, M.A., MBA, člen Rady JMK
Igor Chlup, předseda výboru sociálně-zdravotního Zastupitelstva JMK
Stanislav Navrkal, předseda výboru kontrolního Zastupitelstva JMK

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT UCEEB
Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D., ČVUT UCEEB
MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka JDL, p.o.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže