Předmětem soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Úkolem je artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity, což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to ve dnech 15. 1. 2021 a 29. 1. 2021. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hodin, a to na adrese Lerchova 62, Brno (před vstupem do areálu bývalé vojenské autoopravárny).


Předpokládaný termín vyhlášení

14. 12. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánském náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 150 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 09. 04. 2021

Datum vyhlášení soutěže

14. 12. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

22. – 23. 4. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 11. 2020

Předseda poroty

Ing. arch. Pavla Melková

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, místopředseda poroty, náměstek primátorky Statutárního města Brna
JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky Statutárního města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen rady Statutárního města Brna
Ing. David Grund, člen rady Statutárního města Brna
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Michal Chládek, MBA, člen zastupitelstva Statutárního města Brna
Mgr. Petr Hladík, náměstek primátorky Statutárního města Brna
MgA. Jakub Kořínek, zástupce městské části Brno-střed
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM
Ing. Martin Všetečka, Ph.D., vedoucí oddělení Doprava, KAM

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Investiční náklady -Ing. Pavla Volešová
Vnitřní prostředí - Ing. Petr Suchánek, Ph.D
Doprava - MHD - Ing. Jan Seitl
Doprava - Ing. Zdeňka Šamánková

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže