Předmětem soutěže je najít kvalitní a komplexní architektonicko urbanistický návrh dostavby území vcentru města Starý Plzenec, který bude řešit prostorové a funkční vazby nového rozšíření centra a jejich propojení se stávajícím dochovaným historickým centrem s ohledem na udržitelnost řešení a bude postupně realizovatelný v průběhu následujících přibližně 20 letech. Město usiluje o rozšíření veřejného prostoru dopravně frekventovaného Masarykova náměstí o klidnější, chráněné, intimnější veřejné prostory, které budou umožňovat různé využití při různých příležitostech. Zároveň klade velký důraz na řešení Smetanovy ulice, je třeba akceptovat, že pozice stávajících krajských komunikací je neměnná. Návrh bude definovat veřejné prostory, jejich hierarchii. Hlavním způsobem dopravy by měla být chůze, je důležité propojení pěších dopravních cest nového rozšíření centra a jejich vhodné napojení na dnešní dopravní infrastrukturu. Druhou důležitou prioritou města je umístění veřejných staveb, které v současnosti chybí a které zároveň podtrhují veřejné využití území, tedy knihovny, komunitního centra či domova spečovatelskou službou. Celek by měla doplnit výstavba pro rezidenty. Řešené území je vymezeno ulicemi Radyňská, Nerudova, Jiráskova, Vrchlického.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.

!!!Zastupitelstvo města Starý Plzenec bude na mimořádném zasedání 16. 11. 2020 jednat o posunu termínu odevzdání soutěžního návrhu, tedy o posunu konce soutěžní lhůty na 18. 1. 2021 a souvisejícím posunu lhůt pro podání dotazů a pro hodnotící zasedání poroty. Dodatek k soutěžním podmínkám bude zveřejněn ihned po projednání.!!!


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Starý Plzenec

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vlasta Doláková, starostka
Tel: 377 183 665 / 602 107 779
E-mail: dolakova@staryplzenec.cz

Organizátor

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová, MBA

Tel.: +420 378 035 019, +420 724 852 008
E-mail: maronova@plzen.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 18. 01. 2021

Datum vyhlášení soutěže

08. 09. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Vlasta Doláková, starostka
Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně stavební komise
Ing arch. Martin Stark, zastupitel a člen stavební komise

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Štáhlová Petra, zástupce pořizovatele

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Karel Nedvěd – oblast dopravy
Mgr. Radek Široký, Ph.D. – oblast památková
doc.Ing. Pavel Šimek – oblast krajinářská
Akad. arch. Aleš Brotánek – oblast udržitelné architektury
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže