Předmětem soutěže je nalezení optimální proveditelné a udržitelné koncepce postupné přeměny území jezera Milada v místo:

-        které si i přes navržené změny zachová a bude dále rozvíjet svůj osobitý přírodní charakter s cílem vytvoření krajiny odolné vůči klimatickým změnám,

-        vhodné pro příměstskou rekreaci, odpočinek v přírodě, sport s kvalitním zázemím a vybavením pro obyvatele okolních sídel, které bude lákat k pobytu i přespolní návštěvníky,

-        které se stane nedílnou součástí širšího území, které bude dobře dostupné z okolních měst a obcí, vhodně doplní jejich občanskou vybavenost
a v odůvodněných případech alokuje i plochy pro bydlení navazující na již zastavěné území,

-        které přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel, přispěje k obnovení „místa s dobrou adresou“.

Mezinárodní užší dvoufázová projektová krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž.

Žádosti o účast je možné podávat do 31. července 2020 (24:00 hod.).

Web soutěže: https://vizemilada.cz/Předpokládaný termín vyhlášení

08. 06. 2020

Vyhlašovatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zástupce: Ing. Petr Kubiš
tel.: (+420) 475 672 006
e-mail: Petr.Kubis@pku.cz

Organizátor

ONplan lab, s. r. o.

Sekretář soutěže

Ing. Karolína Koupalová

ONplan lab, s. r. o.
Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, , Czech Republic
korespondenční adresa: Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: (+420) 608 694 929
e-mail: koupalova@onplanlab.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 875 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 30. 11. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

17:00 26. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

08. 06. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 05. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Kubiš – náměstek pro provoz, PKÚ, s. p.
Tomáš Kupec – místostarosta města Trmice
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA – náměstek hejtmana ÚK
Ing. Pavlína Janiková, Ph.D. – vedoucí oddělení hornictví a odstraňování ekologických škod MPO ČR

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Klára Salzmann Ph.D.
Ing. Jitka Trevisan
Ing. arch. Jan Magasanik
Ing. arch. Filip Tittl
Mgr. Ondřej Špaček

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Jan Vondruška, DiS. – PKÚ
Mgr. Josef Kusebauch – starosta Chabařovic
Ing. Mgr. Petr Nedvědický – primátor Ústí nad Labem
Bc. Jana Princová, DiS. – starostka Řehlovic
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. – krajský architekt ÚK
Ing. Vladimír Šanda – vedoucí oddělení hornických procesů a využívání nerostných zdrojů MPO ČR

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Roman Bukáček
Ing. Milota Sidorová, Ph.D.
Mgr. Miroslav Janovský

Přizvaní odborníci:
Ing. arch. Ladislav Komrska – zpracovatel Územní studie krajiny ORP Ústí nad Labem
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – děkanka Filosofické fakulty UJEP
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. – vedoucí katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. – vedoucí katedry geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP
RNDr. Diana Holcová, Ph.D. - proděkanka pro rozvoj, Fakulta životního prostředí UJEP

Další probíhající soutěže