Předmětem soutěže je řešení urbanisticko-architektonického řešení lokality ve vnitřní části města Moravská Třebová. Kontext – blízké historické centrum, širší centrum města, navazující novodobé ucelené struktury zástavby s jednotným charakterem. Důraz je kladen na vytvoření atraktivního soudobého nízkopodlažního bydlení městského typu.  Vyhlašovatel následně zajistí přípravu a realizaci dopravní a technické infrastruktury v území. Zástavba vlastních rodinných domů bude věcí individuálních investorů. Jako závazný podklad (mimo jiné) pro regulaci individuální zástavby v území bude sloužit zaevidovaná územní studie.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2018

Vyhlašovatel

Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská Třebová

Organizátor

RTS, a.s.

Sekretář soutěže

Ing. Petr Vrbka

RTS, a.s.
Sídlo/Adresa: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Tel./fax: + 420 545 120 264
E-mail: petr.vrbka@rts.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

345 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 03. 10. 2018

Datum vyhlášení soutěže

31. 07. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 07. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Václav Mačát, místostarosta města
Ing. arch. Tomáš Slavík, městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí Odboru rozvoje města
Miroslav Jurenka, zastupitel města
Ing, Dušan Sejbal, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže