Město Ostrava již mnoho desítek let usiluje o výstavbu koncertní haly s perfektní akustikou, zároveň špičkovým technickým zázemím a dostatečným místem pro posluchače. Cílem města je vybudovat kvalitní koncertní halu, která svými technickými parametry nebude mít v České republice obdoby. Pro její realizaci je vybrána lokalita Domu kultury města Ostravy. Kulturní dům se mnoho let potýká s problémem jeho smysluplného zapojení do současného kulturního života. Většina kulturních prostor je využívána k jinému než původnímu účelu. Historicky „Dům kultury Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda“ (dnes Dům kultury města Ostravy), navržený architektem Jaroslavem Fragnerem, je nemovitou kulturní památkou, která je umístěna u významné městské třídy 28. října spojující centrum města městskými obvody Mariánské Hory a Poruba. Současně je obklopena rozsáhlým Sadem Dr. Milady Horákové, který je významným krajinným prvkem. A právě od spojení kulturního domu s výstavbou nové koncertní haly, jejíž provoz si zároveň vyžádá celkovou rekonstrukci kulturního domu, si město slibuje jeho oživění a nové využití, které mu zajistí záchranu architektonických hodnot a nové zapojení do kulturního života města.

Předmětem soutěže je návrh architektonicko-urbanistického řešení, které ve spojení s kulturní památkou umožní vybudování špičkové koncertní haly a celkovou revitalizaci kulturního domu. S ohledem na architektonické řešení kulturního domu a jeho památkovou ochranu a také existenci významného krajinného prvku, které společně neumožňují významné stavební zásahy uvnitř kulturního domu ani neomezenou zástavbu pozemků kolem vlastní stavby, se předpokládá citlivá a objemově přijatelná přístavba kulturního domu. Cílem zadavatele je maximální možné využití kulturního domu pro veškeré provozy a zázemí spojené s provozem koncertní haly a pouze nezbytné minimum řešit formou přístavby.

Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne 6. 9. 2018 a 7. 9. 2018 s výkladem zadavatele. Sraz
zájemců prohlídky je vždy v 13 hodin před hlavním vstupem do DKMO.
Pro účastníky vybrané do první fáze soutěže bude uskutečněna další prohlídka dne 8. 11. 2018
v 13 hodin před hlavním vstupem do DKMO.

Žádosti o účast se předkládají v uzavřené obálce označené dle odst. 4.3.1 na adrese Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, podatelna (určeno pro odbor ÚHA a SŘ) ve lhůtě do 21. 9. 2018.
Předpokládaný termín vyhlášení

22. 08. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
Tel/fax: +420 599 442 291
E-mail: tmacura@ostrava.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Malík

Tel: +420 599 443 323
E-mail: jmalik@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 250 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 01. 02. 2019

Datum vyhlášení soutěže

22. 08. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 08. 2018

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Macura - primátor města Ostravy
Zbyněk Pražák - náměstek primátora města Ostravy, úsek kultury
Petra Bernfeldová - starostka ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Řádní členové poroty - nezávislí

Krzysztof Ingarden - nezávislý architekt, Kraków
Rafi Segal - nezávislý architekt, Boston/Tel Aviv
Valerie Mulvin - nezávislá architektka, Dublin
Jakub Szczęsny - nezávislý architekt, Warszawa

Náhradníci poroty - závislí

Břetislav Riger - náměstek primátora města Ostravy, úsek investic
Lukáš Semerák - člen zastupitelstva ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Michal Zezula - ředitel NPÚ Ostrava
Martin Strakoš - historik umění NPÚ Ostrava
Jindřich Jansa - rozpočtář
Cyril Vltavský - vedoucí odboru ÚHA a SŘ MMO
Jan Žemla - ředitel JFO
Martin Vondrášek - akustik
Jan Košulič - mistr zvuku, provozní specialista
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže