Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy
(dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu
stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč.
vybavení venkovními herními prvky. Součástí návrhu bude přesun stávající trafostanice (parc. č. 1281/180)
v rámci areálu nové MŠ a její vhodné zakomponování do řešení. Návrh bude respektovat místní podmínky,
obytný charakter řešené lokality, velikost území, dosavadní způsob zástavby a podmínky vyplývající
z umístění objektu v těsném sousedství věžových bytových domů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

20. 04. 2017

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Bc. Viktor Valouch

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Tel/fax: 220 189 978
E‐mail: vvalouch@praha6.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 07. 06. 2017

Datum vyhlášení soutěže

20. 04. 2017

Lhůta k podání dotazů

04. 05. 2017

Lhůta k zodpovězení dotazů

10. 05. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

12. – 15. 6. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

19. 04. 2017

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Mužík

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty MČ P6, místopředseda poroty
Ing. arch. Martin Polách, statutární zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků. Předpokládá se přítomnost paní ředitelky současné MŠ Vokovická Mgr. Zuzany Soukopové.

Další probíhající soutěže