Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky. Celková kapacita školy (počet žáků): 810.
Cílem soutěže je pro Uhříněves najít partnera, který bude svým komplexním přístupem hledat cestu k lepšímu
školnímu prostředí. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení,
které obstojí i v budoucnosti. Kromě tradičních metod bude ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky.
S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem apod. Školní prostory by
měly umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních forem výuky, aktuálních potřeb školy a případně i
dalších místních organizací.
Cílem zadavatele je získání přínosného návrhu školy, který spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým
provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou
náročností po celou dobu trvání životnosti objektu.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Datum podání žádostí o účast: 22. února 2021, 23:59 hod.
Předpokládaný termín vyhlášení

22. 01. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22 – Uhříněves

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Organizátor

Ing. arch. Radek Janoušek / Ing. Karla Kupilíková / Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Sekretář soutěže

Ing. arch. Radek Janoušek

Česká 1332/6, 158 00, Praha 5 – Košíře, tel.: 775 654 397, e-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 28. 05. 2021

Datum vyhlášení soutěže

22. 01. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 01. 2021

Předseda poroty

Ing. arch. David Hlouch

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Tomáš Veselý
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jiří Hejda, městský architekt MČ Praha 22
Mgr. Pavel Kappel, koordinátor participativního plánování MČ Praha 22

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Dvořáková
Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice

Přizvaní odborníci:
Ing. Zdeňka Holancová – stavební a cost management
Ing. Michal Čejka – konzultant energetického konceptu
Project Management Service, s.r.o. – konzultant rozpočtů
Ing. Oldřich Krejčí – konzultant gastro

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže