Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže je pro městskou část Jičín – Nové Město nalezení hodnotného návrhu – architektonické studie veřejné odpočinkové zóny (parku), jako podkladu pro vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace, a to v souladu se stávajícím Územním plánem Jičín.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Web soutěže: http://mobilita.jicin.cz/cidlina/.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 03. 2019

Vyhlašovatel

Město Jičín

Sídlo/Adresa: Žižkovo nám 18, 506 01 Jičín
Zastoupený: JUDr. Jan Malý – starosta města

Sekretář soutěže

Mgr. Eva Vogeltanzová

Žižkovo nám 18, 506 01 Jičín
Tel./fax: +420 493 545 480 / +420 493 545 444
E-mail: vogeltanzova@mujicin.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

480 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 31. 05. 2019

Datum vyhlášení soutěže

01. 03. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

20. 6. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 02. 2019

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Jan Malý – starosta města
Mgr. Petr Hamáček – místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Jiřička – místostarosta města
Ing. Ladislav Brykner – zastupitel města

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jana Mušková – vedoucí odboru životního prostředí,
Ing. arch. Radek Jiránek – architekt města,
Ing. Ondřej Bodlák – vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje města,
Mgr. Martin Mezera – vedoucí Oddělení památkové péče,
Ing. Miloslav Frýba – ekonom / Technické služby města Jičína,
Mgr. Petr Ferbar – vedoucí Odboru péče o vodní zdroje Povodí Labe, státní podnik.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže