Předmětem soutěže bude nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP – Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh bude obsahovat řešení prostoru NKP s objektem expozic. Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Žádost o účast (podání portfolií) je možné doručovat na adresu: podatelna, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice, ve lhůtě do 6. 6. 2017.


Předpokládaný termín vyhlášení

16. 05. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Martin Charvát - primátor města
Tel/fax: +420 466 859 502
E-mail: Martin.Charvat@mmp.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. Aleš Reiský

Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Tel.: +420 466 859 145
E-mail: pamatnikzamecek@mmp.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:30 07. 09. 2017

Datum vyhlášení soutěže

16. 05. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

12. 9. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 05. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Jakub Rychtecký - náměstek primátora
Vojtěch Kyncl - vědecký pracovník historického ústavu AVČR

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Akad. arch. Jan Šépka
MgA. Marcela Steinbachová
Ing. arch. Peter Stec - nezávislý architekt, Bratislava

Náhradníci poroty - závislí

Martin Charvát - primátor města Pardubic
Aleš Klose - zastupitel města Pardubic
Zuzana Kavalírová - vedoucí Odboru hlavního architekta MmP

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
František Václavík - autor stavebněhistorického průzkumu
Milan Mariánek - odd. kultury a památkové péče KÚ

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže