Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Jedná se o funkčně různorodý, architektonicky neuspořádaný a fragmentovaný veřejný prostor, který se po mnoho let tvořil bez zjevné koncepce. Cílem návrhu je vytvořit sjednocený, reprezentativní, multifunkční veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, sloužící jako propojující článek organismu města zajišťující pohodlný průchod a zároveň umožňující důstojný přístup do objektů veřejných institucí. Návrhy by měly zohlednit záměr vyhlašovatele provádět revitalizaci území po etapách s ohledem na majetkoprávní vztahy v území, kdy v první etapě lze uvažovat s revitalizací pouze na souvislých pozemcích ve vlastnictví vyhlašovatele. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Veřejná jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

20. 12. 2016

Vyhlašovatel

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23
Pověřený zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Jan Richter, vedoucí oddělení rozvoje, plánování a památkové péče
Tel:595 020 243
E-mail: richter@hlucin.cz

Sekretář soutěže

Mgr. Jaroslav Michna

referent oddělení rozvoje, plánování a památkové péče
Adresa: MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 24/23
Tel: 595 020 316
E-mail: michna@hlucin.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

190 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 13. 02. 2017

Datum vyhlášení soutěže

20. 12. 2016

Lhůta k podání dotazů

20. 01. 2017

Lhůta k zodpovězení dotazů

27. 01. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 12. 2016

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Pavel Paschek - starosta
Ing.arch. Jan Richter - vedoucí oddělení rozvoje, plánování a památkové péče

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Špačková
Ing. arch. Tomáš Bindr
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

Náhradníci poroty - závislí

Blanka Kotrlová - místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Pro hodnocení soutěžních návrhů z krajinářského hlediska bude přizván Ing. Lubomír
Rychtar, autorizovaný v oboru krajinářská architektura.
Pro hodnocení hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti zvoleného řešení bude přizvána
Ing. Pavla Holíbková z odboru investic MěÚ Hlučín.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze
s výslovným svolením vyhlašovatele.

Další probíhající soutěže