Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích . Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody. Návrh by měl představit základní principy fungování nového parku, jeho schopnost dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání i uživatelů samotných , které revitalizace vyvolá. Zadavatel si nepřeje instantní , luxusní, přesně definovaný nábřežní park. Nový park na ploše cca 2,9 ha by měl udržitelným způsobem zohlednit rizika a omezení , která s sebou přináší umístění v aktivní záplavové zóně.

Otevřená jednofázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

16. 09. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

U Průhonu 38, 170 00 Praha 7

Organizátor

Ing. Markéta Kohoutová

Sekretář soutěže

PhDr. Markéta Pražanová

Legií 418, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 14. 12. 2020

Datum vyhlášení soutěže

16. 09. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

16. prosince 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 08. 2020

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů
Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Mgr. Eva Jeníková
Přizvaní odborníci a experti:
• Ing. Daniela Karasová, vedoucí oddělení péče o veřejný prostor ÚMČ P7
• Ing. Ivan Bednář, OCP, oddělení ochrany přírody a krajiny, MHMP
• Ing. Michal Novák, Sekce infrastruktury - Kancelář technické infrastruktury, IPR Praha
• MgA. Marek Kundrata, Sekce detailu města - Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha
• Ing. Jiří Friedel, Povodí Vltavy, ředitel závodu Dolní Vltava
• Ing. arch. Amáta M. Wenzlová, garant pro Prahu 7, Kancelář podpory území, IPR Praha
• Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, radní MČ Praha 7
• Ing. arch. Tomáš Richtr, vedoucí odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
• Ing. arch. Anna Dufková, referentka odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7
• Ing. Jan Jiráň, zástupce plavebního úřadu Státní plavení správy
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže