Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelníčíslo461/1, 461/2 a 462/1 vk. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. Soutěžní zadání vychází z aktuální situace lokality historického centra města a novostavbu PD je proto nutné řešit vjejím kontextu jako součást všech systémových vrstev města. Z prostorového hlediska je požadováno PD řešit tradičně jako součást městské blokové struktury s ohledem na sousedící významné stavby. Součástí soutěžního zadání je také úvaha o způsobu provozování PD a na to navazující funkční náplni včetně ípadných budoucích změn.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Poslední termín pro podání žádosti o účast je 31. 7. 2020 ve 13.00 hodin.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 06. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zplnomocněný zástupce zadavatele: Tomáš Macura, primátor města
e-mail: posta@ostrava.cz

Organizátor

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Martina Kostelníková

tel: +420 702 291 160
e-mail: kostelnikova@mappaostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 20. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

29. 06. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

26. 11. 2020 a 4. 12. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 06. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora Statutárního města Ostrava
Ing. David Witosz - místostarosta Městského Obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Ing. arch. Ondřej Vysloužil městský architekt – ředitel MAPPA

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně - primátora Statutárního města Ostrava
Ing. arch. Petr Buryška - architekt – urbanista MAPPA

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Mgr. Michal Zezula, Ph.D. - ředitel ÚOP v Ostravě – Národní památkový ústav
Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
MMO
Ing. Jan Peterek - specialista požárně bezpečnostního řešení
Ing. Dana Víchová - nezávislá rozpočtářka
Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA
Ing. Roman Kortus - Veolia Energie ČR, a.s.
Ing. Milan Novosad - zástupce majitele OD Horník, LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže