Předmětem soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění je zpracování architektonic-kého návrhu řešení novostavby plaveckého bazénu v lokalitě Plzeň, Borská pole, na pozemku p. č. 8456/1, k.ú. Plzeň, který vlastní zadavatel.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

15. 12. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Organizátor

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ

Sekretář soutěže

Ing. Stanislava Maronová, MBA

Tel.: 378 035 019, 724 852 008
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 16. 02. 2022

Datum vyhlášení soutěže

15. 12. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 11. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně
Ing. arch. Irena Langová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Mgr. Pavel Šindelář, technický náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Lucie Hnátová, Odbor investic Magistrátu města Plzně
Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Veronika Krupičková, MBA – vedoucí Odboru infrastruktury MMP - oblast správy sportoviště
Luboš Ibrmajer – prezident spolku Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. – provoz sportoviště
Mgr. Patrik Davídek – provozní vedoucí Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.
Mgr. Roman Havrlat – člen Výboru sekce plavání Českého svazu plaveckých sportů
zástupce Západočeské univerzity v Plzni.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže