Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu je i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení by mělo odpovídat současným standardům. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Žádosti budou doručeny nejpozději do 17. 10. 2018 do 18.00 hodin.


Předpokládaný termín vyhlášení

17. 09. 2018

Vyhlašovatel

Městská část Praha-Slivenec

K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 732418591
E-mail: soutez.slivenec@gmail.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

675 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 25. 01. 2019

Datum vyhlášení soutěže

17. 09. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 09. 2018

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Jana Plamínková - starostka MČ – místopředsedkyně poroty
Ing. Simona Strauchová - zástupkyně starostky

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Lenka Kudláková - zástupkyně starostky
Ing. Šárka Musilová - referentka úseku výstavby, majetku a investic

Náhradníci poroty - nezávislí

PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
Anna Ježková – jednatelka, Atkins & Langford Development s.r.o.
O případném přizvání odborníků rozhodne porota při posuzování návrhů po projednání se zadavatelem.