Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Vyhlašovatel očekává takové řešení, které bude investičně i provozně úsporné a bude zohledňovat moderní trendy ve veřejném stravování určeném pro děti a mládež. Současně vyhlašovatel od návrhu očekává vytvoření přívětivého vnitřního prostředí přístavby i jejího exteriéru, které bude svým pojetím přístavbu vhodně začleňovat do stavební struktury městyse, bude respektovat stávající objekt mateřské školky včetně jeho v nedávné minulosti provedených stavebních úprav exteriéru, a kontext s další okolní zástavbou. Urbanistické řešení by mělo podpořit důležitost a význam objektu jako jednoho z nejvýznamnějších mezi veřejnou občanskou vybaveností v městysu, vytvořit odpovídající veřejný prostor v jeho okolí s důrazem na adekvátní prostorové uspořádání odpovídající významu stavby a jejího prostředí, respektovat komunikační vztahy v obci.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

17. 06. 2020

Vyhlašovatel

Městys Moravská Nová Ves ve spolupráci se Společností Petra Parléře, o.p.s.

náměstí Republiky 107
691 55 Moravská Nová Ves
www.mnves.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. Aleš Valder

Vrcov 68, 373 12 Borovany
telefon: (+420) 602 429 898
e-mail: avalder@centrum.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

330 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 23. 09. 2020

Datum vyhlášení soutěže

17. 06. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

1. října 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 06. 2020

Předseda poroty

Ing. arch. Stanislav Žerava

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Rostislav Silný – člen rady městyse
Jakub Luňák – občan Moravské Nové Vsi

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Vladislava Časná – ředitelka mateřské školy v Moravské Nové Vsi

Náhradníci poroty - nezávislí

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, PhD.

Odborníci: bude upřesněno vyhlašovatelem dodatečně.
O případném přizvání dalších odborníků rozhodne porota po projednání s vyhlašovatelem soutěže.

Další probíhající soutěže