Předmětem urbanistické soutěže je návrh revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Návrh bude řešit umístění nových funkcí dle Soutěžního zadání včetně řešení dopravního napojení. Návrh bude obsahovat základní hmotové a dispoziční řešení jednotlivých objektů. Návrh bude umožňovat realizaci po etapách dle ekonomických možností vyhlašovatele.

Jednofázová otevřená ideová urbanistická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 9. listopadu 2020 s výkladem vyhlašovatele / bez výkladu vyhlašovatele. Sraz účastníků prohlídky je v 10:00 hodin na parkovišti před vstupem do objektu velké tržnice, Kuffnerovo nábřeží, Břeclav.


Předpokládaný termín vyhlášení

22. 10. 2020

Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
www.breclav.eu

Sekretář soutěže

Ing. arch. Karel Bařinka

Trnkova 146, 628 00 Brno
Tel: +420 603 494 648
E-mail: architekt@breclav.eu (kbdp@volny.cz )

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 04. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

22. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 10. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jakub Matuška, místostarosta města
Ing. Luboš Krátký, zastupitel města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Čestmír Blažek, vedoucí odboru majetkového

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Zdeněk Kamenský, Policie ČR, dopravní specialista;
Ing. Ladislav Vagner, Povodí Moravy;
Ing. Lenka Raclavská, ved. oddělení úřad územního plánování;
Mgr. Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže