Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity (kulturní, obchodní, ale zejména společenské – potkávání se a sdílení veřejného prostoru) se zohledněním principů udržitelného rozvoje.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://jihlava.cz/architektonicka-soutez/d-525874/p1=120064Předpokládaný termín vyhlášení

24. 05. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Vratislav Výborný
Tel: +420 565 591 601
Fax: +420 567 310 044
E-mail: vratislav.vyborny@jihlava-city.cz

Sekretář soutěže

Ing. Bohumír Mottl

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Tel: +420 565 592 016, +420 605 206 158
E-mail: bohumir.mottl@jihlava-city.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 10. 08. 2018

Datum vyhlášení soutěže

24. 05. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

21. – 22. 8. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 05. 2018

Předseda poroty

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Řádní členové poroty - závislí

Radek Popelka, MBA, místopředseda poroty
Ing. Jaromír Kalina
Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. arch. Tomáš Lakomý

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Aleš Stuchlík

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Janďourek

Seznam přizvaných odborných znalců:
Ing. arch. Tomáš Cach – dopravní specialista
Mgr. Jiří Neubert – znalec v oboru památkové péče
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. – facilitátor participace veřejnosti
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček – zastupitel města Jihlavy
Ing. Alena Kottová – vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Zdeněk Dvořák – vedoucí oddělení investic
Petr Škorpík – jihlavský malíř a restaurátor

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže