Předmětem soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešení centra Zlína - Náměstí Míru a jeho okolí s důrazem na strukturu veřejných prostranství. Součástí řešení je umístění dostatečného množství odstavných parkovacích stání pro potřeby centra města. Pro parkování se předpokládá umístění podzemních garáží v poloze pod náměstím při třídě Tomáše Bati, čímž dojde k uvolnění veřejného prostoru v okolí náměstí – jak v přilehlých ulicích, tak na prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů (plocha před kostelem sv. Filipa a Jakuba).

Předmětem soutěže je prověření území pro rozvoj kvality života ve Zlíně. Součástí soutěže je nalezení širších vztahů mezi jednotlivými veřejnými prostory a vyřešení vztahu náměstí Míru k hlavní třídě (plochy dříve zastavěného domovního bloku mezi zpevněnou částí náměstí Míru a třídou Tomáše Bati, ze které zbyl do dnešních dnů pouze jeden objekt). Město má zájem navázat na historii a umožnit tak zástavbu dané části náměstí. Součástí návrhu bude řešení veřejných prostor také v okolí náměstí Míru s přihlédnutím k nové kapacitě podzemního parkování – veřejné prostranství na rohu tř. T. Bati a ul. Osvoboditelů, na náměstí navazující ulice Rašínova a východní část ulice Bartošova. Důležité bude propojení nejrůznějších společenských aktivit s životem občanů a podpora dalšího rozvoje města Zlína s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, kulturní, vzdělávací, ekologické a ekonomické.

Jedná se o dvoufázovou projektovou soutěž, přičemž první fáze soutěže bude ideová se zaměřením na urbanismus, fungování veřejných prostranství, provoz a řešení dopravy v klidu. V druhé fázi budou vybrané návrhy dopracovány do větší podrobnosti. Do druhé fáze soutěže zadavatel předpokládá vyzvat 6 účastníků. Návrh bude v první fázi soutěže obsahovat urbanistické a funkční pojednání celého řešeného území s důrazem na definování podoby náměstí Míru, jeho vztahu k okolním veřejným prostranstvím a jeho zasazení do okolní zástavby. Zásadním parametrem bude vyřešení dopravy včetně dopravy v klidu ve formě podzemního parkování. Součástí první fáze soutěže budou dvě základní etapy výstavby, návrh však popíše detailnější etapizaci výstavby jak v rámci první etapy, tak převážně v rámci druhé etapy.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web zadavatele: http://zlin.eu/soutez-na-namesti-miru-ve-zline-cl-3244.html

 
Předpokládaný termín vyhlášení

02. 07. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Náměstí Míru. 12, 761 40 Zlín
Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: MUDr. Miroslav Adámek, primátor
Tel/fax: +420 577 630 111
E-mail: posta@zlin.eu


Sekretář soutěže

Ing. arch. Ivana Holišová

Tel/fax: +420 577 630 277
E-mail: ivanaholisova@zlin.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 27. 09. 2018

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

12:00 10. 12. 2018

Datum vyhlášení soutěže

02. 07. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 06. 2018

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Miroslav Adámek
Ing. et. Ing. Jiří Korec
Ing. arch. Ivo Tuček

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Aleš Ambros
Josef Novák
Mgr. Patrik Kamas

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Marcela Steinbachová
Ing. arch. Petr Brůna

Porota může po předchozím souhlasu zadavatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním:
- zástupce z NPÚ ÚOP Kroměříž jakožto odborníka na památkovou péči
- zástupce Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ pro posouzení možných konfliktů s legislativou
- zástupce Odboru koncepce a realizace dopravních staveb MMZ pro posouzení dopravního řešení
- zástupce Odboru městské zeleně MMZ pro posouzení záležitostí sídelní zeleně
- zástupce Odboru realizace investičních akcí MMZ /externího specialistu pro posouzení ekonomických parametrů

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborných znalců.

Další probíhající soutěže