Město Praha hledá vhodné řešení parku na Karlově náměstí a zpracovatele dokumentace na jeho celkovou revitalizaci. Řešení parku nelze oddělit od řešení celého náměstí, ani ho nelze izolovat od širších souvislostí ani od skutečnosti, že dnes je park kulturní památkou. Samo zadání není možné vytvořit bez toho, aby byly paralelně prověřovány různé varianty řešení a diskutovány společně se zástupci zainteresovaných stran. 

Z toho důvodu město zvolilo řízení se soutěžním dialogem, které takový proces umožňuje. Jeho předmětem bude řešení celého Karlova náměstí s důrazem na vlastní park s cílem získat návrh, který úspěšně a se zachováním vysoké kvality architektonicko – krajinářského řešení skloubí požadavky na kvalitní památkovou obnovu parku, na kvalitní veřejný prostor odpovídající současným standardům kladeným na důležité evropské město. Tento úkol je nutné splnit současně s efektivním řešením současných problémů, které souvisejí s intenzivním motorovým i pěším provozem, špatným hospodařením s dešťovou vodou v parku, s celkově špatným stavem dřevin a se současným problematickým sociálním obrazem tohoto místa.  Zvítězí návrh, který vybere mezinárodní nezávislá odborná Komise. Výběr proběhne v několika na sobě navazujících krocích.

Do řízení se budou moci hlásit týmy složené z krajinářského architekta, architekta a dopravního inženýra, které splní minimální kvalifikační kritéria.

Řízení je vedeno jako mezinárodní. Soutěžní podmínky budou k dispozici v českém a anglickém jazyce a jednání na workshopech budou tlumočeny (CZ/EN).

Lhůta pro podávání žádostí o účast: 12. 10. 2017

Předpokládaná doba trvání řízení se soutěžním dialogem od zahájení zadávacího řízení do ukončení soutěžního dialogu je 9 měsíců a do výběru nejvhodnější nabídky 11 měsíců.

Termín podání žádostí o účast spadá na polovinu měsíce října. V listopadu účastníci zpracují a odevzdají Profesní přístup k tvorbě návrhu řešení. Tří workshopů, které proběhnou následně v lednu, březnu a květnu 2018 se zúčastní již pouze vybraní účastníci - předpokládá se 5 autorských týmů. 

Cena, náhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 20 mil. Kč

Předpokládaná částka investičních nákladů: 150 – 300 mil. Kč

Platby účastníkům zadávacího řízení: 400 tis. Kč/ 1 tým      

(jedná se o ty účastníky, kteří byli vybráni k účasti na workshopech)

Zadávací řízení se soutěžním dialogem je specifické řízení, odlišné od architektonické soutěže o návrh. Podrobné a aktuální informace o procesu, průběhu i termínech, sledujte vždy na www.iprpraha.cz/karlovonamesti, nebo na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=96325.Předpokládaný termín vyhlášení

09. 08. 2017

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 12. 10. 2017

Datum vyhlášení soutěže

09. 08. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 08. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka hl. m. Prahy
Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta Městské části Praha 2
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha
Ing. Karel Prajer, ředitel Odboru strategických investic MHMP

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Michal Fišer
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
Dipl.-Ing. Almut Jirku, krajinářská architektka, Senat Berlin, člen BDLA
Prof. Dipl.-Ing. Cornelius Scherzer, krajinářský architekt, Technická univerzita Drážďany
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., historik a filosof, Collegium Europaeum

Náhradníci poroty - závislí

RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy
Ing. Sylvie Hájková, vedoucí odboru rozvoje Městské části Praha 2
Ing. Štěpán Špoula, krajinářský architekt, IPR Praha
Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. ŠTĚPÁN VALOUCH
Ing. arch. Antonín Novák
Dipl.-Ing. Suzanne Spurná, krajinářská architektka

Další probíhající soutěže