Předmětem soutěže je navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele, včetně názoru na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou. Jedná se o ideovou soutěž, jejímž cílem je najít nový pohled na náměstí se silným duchovním odkazem v podobě katedrály Božského Spasitele v historickém centru města Ostravy a vytvořit příjemný prostor pro obyvatele i návštěvníky Ostravy. Současně by měla soutěž ověřit možnost zklidnění automobilové dopravy v ulici Čs. legií zejména ve vazbě na Divadlo Jiřího Myrona.

Veřejná jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

18. 04. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Sekretrář soutěže:
lng. arch. Jan Malík
T: +420 599 443 323
E: jmalik@ostrava.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Malík

Tel/fax: +420 599 443 323
E-mail: jmalik@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

240 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 01. 06. 2017

Datum vyhlášení soutěže

19. 04. 2017

Lhůta k podání dotazů

05. 05. 2017

Lhůta k zodpovězení dotazů

12. 05. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

8. 6. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 04. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Macura, MBA
JUDr. Lukáš Semerák
Ing. arch. Cyril Vltavský

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Břetislav Riger

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním.

Další probíhající soutěže