Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jedná se o ideovou soutěž, jejímž cílem je najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověří širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy a zohlední přístavbu Domu umění „Bílý stín“ a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.

Území, které je předmětem soutěže, představuje významný komunikační uzel, který navazuje na jeden z hlavních pěších vstupů do historického jádra města, ulici Zámeckou. Pozemky řešeného území jsou majetkem města.

Návrh bude obsahovat řešení vlastního veřejného prostoru, řešení zpevněných ploch včetně návrhu materiálového řešení, rozmístění případných výtvarných děl, městského mobiliáře, osvětlení, případně zeleně.

Veřejná jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

13. 12. 2016

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Sekretář soutěže:
Ing. arch. Jan Malík
T +420 599 443 323
E jmalik@ostrava.cz

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Malík

Tel.: +420 599 443 323
E-mail: jmalik@ostrava.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

240 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 15. 02. 2017

Datum vyhlášení soutěže

14. 12. 2016

Lhůta k podání dotazů

09. 01. 2017

Lhůta k zodpovězení dotazů

16. 01. 2017

Datum konání hodnotící zasedání poroty

28.2.2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 12. 2016

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. CYRIL VLTAVSKÝ
Ing. Petra Bernfeldová
Mgr. Kateřina Šebestová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Břetislav Riger

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním.

Další probíhající soutěže