Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh
bude vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího
areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Žádost o účast bude doručena sekretáři soutěže na adresu: Kancelář architekta města Brna,
příspěvková organizace, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno ve lhůtě do 22. 6. 2018 do 15:00.

Prohlídka soutěžního místa před odevzdáním žádostí o účast se uskuteční v pátek 15. 6. 2018. Sraz
účastníků bude ve 14:00 hodin před vstupem do areálu na adrese Červený kopec 1, Brno - Štýřice.
Prohlídka soutěžního místa po snížení počtu účastníků se uskuteční v termínu, který bude upřesněn
po zúžení počtu účastníků, nejpozději však v pátek 20. 7. 2018. Sraz účastníků bude ve 14:00 hodin před
vstupem do areálu na adrese Červený kopec 1, Brno - Štýřice.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 06. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: mikulasek.david@kambrno.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 900 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 13. 09. 2018

Datum vyhlášení soutěže

01. 06. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

20. - 21. 9. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 06. 2018

Předseda poroty

Ing. arch. Aleš Burian

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík - místopředseda poroty
Milan Vojta, M.A.,MBA
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Lukáš Nehyba
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
JUDr. Eva Rabušicová

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Zbyněk Musil
Ing. arch. Tomáš Dvořák

Přizvaní odborníci:
MUDr. Daniel Rychnovský - provoz zdravotnických zařízení
Ing. Petr Suchánek, Ph.D. - FA VUT v Brně - provoz budovy
Ing. Jan Sponar - BO MmB, ekonomie výstavby
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže