Předmětem soutěže je urbanistický ideový návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh v rozsahu urbanistické studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návaznostína okolní lokality, bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže (viz podklad P01). Návrh bude splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. S ohledem na významnost dané lokality a nutnost řešit celé území komplexně, navazuje na řešené území území dotčené, ve kterém by měly být navrženy vazby tak, aby celá lokalita působila jako celek. Předmětem návrhu je především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabil-nost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce je potřeba pracovats tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředív území.

Jednofázová mezinárodní otevřená ideová urbanistická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 9. 11. 2018 a 23. 11. 2018. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 před vstupem do administrativní budovy Tepláren Brno, a.s., Špitálka 6.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 10. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, p.o. / Magistrát města Brna

Sekretář soutěže

Ing. arch. Kateřina Výtisková

Kancelář architekta města Brna, p.o.,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 770 176 561
e-mail: vytiskova.katerina@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 300 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 21. 01. 2019

Datum vyhlášení soutěže

30. 10. 2018

Datum konání hodnotící zasedání poroty

31.1.-1. 2. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 10. 2018

Předseda poroty

Barbara van den Broek

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna - místopředseda
Ing. Petr Fajmon, MBA

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. arch. Pavel Hnilička
Univ. Prof. DI Sibylla Zech
Barbara van den Broek

Náhradníci poroty - závislí

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, p.o.
Ing. arch. Petr Bořecký
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D
Bc. Tomáš Koláčný

Náhradníci poroty - nezávislí

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D.
Dipl.-Ing. Ernst Rainer

Přizvaní odborníci:
Urbanismus a územní plánování: Ing. arch. Antonín Hladík;
Doprava: Ing. Martin Všetečka Ph.D.;
Development a marketing města: Tomáš Ctibor;
Smart city: Mgr. Lukáš Grůza.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže