Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - krajinářského návrhu na řešení území
v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Území se nachází v
historickém jádru města v městské památkové zóně v jedné z nejstarších částí města.

Hlavním cílem by mělo být vytvoření důstojného předprostoru kostela fary a nádvoří zámku s
návrhem vhodného zpřístupnění a využití farské zahrady. Návrh by měl podpořit Genia loci
daného místa zejména odstraněním četných organizačních nedostatků. Území by mělo
sloužit jako protiváha hlavnímu dlážděnému náměstí, jako prostor s intimnějším
charakterem zaměřený na pobyt v zeleni a mezi architektonicky hodnotnými stavbami
s důrazem na potřeby pěších obyvatel s adekvátním řešením dopravní obsluhy.

Zadavatel požaduje řešit prostor s ohledem na historický kontext, soudobé požadavky na
vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Úlohou soutěže není
radikální a nákladná přeměna, ale posílení hodnot a genia loci daného území vhodnými
a citlivými úpravami, které umožní jeho lepší využívání a posílí jeho roli v organismu
města.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Web soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 12. 2021

Vyhlašovatel

Město Hlučín

Mírové náměstí 24/23

Organizátor

Město Hlučín / Městský úřad Hlučín, oddělení strategií a plánování / Ing. arch. Jan Richter, vedoucí oddělení strategií a plánování

Sekretář soutěže

Mgr. Magdaléna Mrázková

referent oddělení strategií a plánování
Adresa: Mírové náměstí 24/23
Tel./fax: 595 020 316
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

460 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 23. 05. 2022

Datum vyhlášení soutěže

29. 12. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

07. 12. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Pavel Paschek, starosta
P. ThLic. Petr Rak, zástupce Římskokatolické farnosti - farář

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petra Řezáčová, místostarostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Jan Richter – vedoucí oddělení strategií a plánování
Mgr. Metoděj Chrástecký, PhDr. Jiří Neminář – zástupci muzea Hlučínska
Ing. Václav Škvain – dopravní inženýr
Mgr. Michaela Pflegrová – zástupce národního památkového ústavu Ostrava.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže