Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské
školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které
sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který
v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního
prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.
Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a Spoluzadavatel č. 1 se Spoluzadavatelem č. 2 mají
zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je
předmětem Soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního
objektu.
Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích Spoluzadavatele č. 2, nicméně investorem a
zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice. Pozemek,
na kterém bude umístěn areál mateřské a základní školy, bude tedy převeden do vlastnictví města
Brna, a proto by měl být v návrhu viditelně zvýrazněn, aby byly zřejmé budoucí majetkoprávní vztahy
v území.
Řešené území bude tedy v rámci návrhu rozděleno do dvou etap, přičemž:
Etapa 01 bude řešena v rámci projektové části Soutěže a bude se zabývat umístěním areálu
mateřské a základní školy a jejím urbanisticko-architektonickým řešením. V rámci etapy je požadováno
navrhnout i úpravu přilehlého veřejného prostranství vymezeného budovami v návaznosti na veřejná
prostranství, která jsou v podkladu P17 – Veřejná zóna, zadávací podmínky a regulace území
vymezena jako nezastavitelná plocha.
Cílem Etapy 01 je najít vhodného zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené občanské
vybavenosti, který bude partnerem Zadavatele v rámci následné veřejné zakázky ve smyslu
odst. 3.2.1. Soutěžních podmínek.
Etapa 02 bude řešena ideově, a to z důvodu, že mateřská a základní škola bude součástí jednoho
celku (3. etapa výstavby). Mezi Spoluzadavatelem č. 1 a Spoluzadavatelem č. 2 došlo k dohodě,
že předmětem Soutěže bude tedy ideový návrh stavby polyfunkčního objektu, k ní přilehlých veřejných
prostranství a veřejných prostranství, která jsou v podkladu P17 – Veřejná zóna, zadávací podmínky a
regulace území vymezena jako nezastavitelná plocha.
Cílem Etapy 02 je tedy nalézt návrh prostorové regulace zbývající části území, která bude (stejně jako
vybraný návrh Etapy 01) zapracována do Masterplanu Nové Zbrojovky. Etapa 02 nebude dle odst.
3.2.2 Soutěžních podmínek předmětem následné zakázky.
Členění na jednotlivé etapy není v Soutěži pevně stanoveno a je ponecháno na účastníkovi Soutěže,
přičemž účastník Soutěže by měl z hlediska budoucího dělení pozemků a s přihlédnutím ke stávajícím
majetkoprávním poměrům k návrhu přistupovat efektivně a citlivě.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 27. 7. 2022 a 22. 8. 2022 s
výkladem Zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hodin, a to před správní budovou Zbrojovky
na ulici Lazaretní 1/7 v Brně.

Účastník podá Zadavateli grafickou část soutěžního návrhu fyzicky dle odst. 5.2 Soutěžních
podmínek ve lhůtě do dne 27. 10. 2022 do 15:00 hodin.
Účastník podá Zadavateli vkládací model soutěžního návrhu fyzicky dle odst. 5.4 Soutěžních
podmínek ve lhůtě do dne 7. 11. 2022 do 15:00 hodin.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 06. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Brno / NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. Kristina Župková

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
se sídlem na Zelném trhu 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

3 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 27. 10. 2022

Datum vyhlášení soutěže

03. 06. 2022

Datum podání žádostí o účast

17:00 24. 06. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 05. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Pilař
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM
Ing. et Ing. Jan Růžička

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna, zástupce
RNDr. Jiří Herman, Ph.D., člen Zastupitelstva města Brna
Mgr. Aleš Mrázek, starosta městské části Brno-Židenice
Ing. Zdeněk Havelka
Ing. Miroslav Pekník
Ing. arch. Ivona Uherková

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Marek Holán
Ing. arch. Lenka Štěpánková

Přizvaní odborníci:
Doprava
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Vnitřní prostředí
Prof. Ing. Milan Ostrý, CSc.
Provoz základní školy
Mgr. Dagmar Šenbergerová
Požárně bezpečnostní řešení staveb
Ing. Ladislav Huf
Gastrotechnický provoz
Ing. Pavel Matějek
Ekonomika výstavby
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže