Předmětem soutěže bude návrh revitalizace městského parku parku Střed v Mostě .

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská neanonymní soutěž.

Žádosti o účast je třeba zaslat na adresu soutez@nadace-promeny.cz nejpozději do 25. října 2019, 16:00 hod.


Předpokládaný termín vyhlášení

25. 09. 2019

Vyhlašovatel

Nadace Proměny Karla Komárka

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
Tel.: 225 010 277
E-mail: jitka.prerovska@nadace-promeny.cz

Sekretář soutěže

Ing. Karla Kupilíková

Nadace Proměny Karla Komárka
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345
E-mail: soutez@nadace-promeny.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

330 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 26. 02. 2020

Datum vyhlášení soutěže

25. 09. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

23. 09. 2019

Řádní členové poroty - závislí

doc. Ing. arch. Antonín Novák
Mgr.Jan Paparega
Mgr. Jitka Přerovská
Akad. arch. Petr Nesládek

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Lešek
Ing. Aleš Steiner
Ing. Mgr. Lucie Radilová
MgA. Kateřina Šedá
MgA.Ida Chuchlíková


Odborní znalci: Project Management Service s.r.o., rozpočtář

Porota může vprůběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze svýslovným souhlasem zadavatele.

Zástupci dotčených orgánů a městských organizací:
Ing. Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a dotací
Ing. František Jirásek, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek
Ing. Jitka Bastlová, referent odboru životního prostředí a mimořádných událostí
MgA. Luděk Prošek, člen komise regionálního rozvoje
Ing. arch. Jana Kubánková, člen pracovní skupiny pro problematiku urbanismu a architektury města

Další probíhající soutěže