Předmětem soutěže bylo zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení byl návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Otevřená mezinárodní anonymní dvoufázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

 Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)

Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
tel: +420 236 001 111

Sekretář soutěže

Mgr. Ing. Michaela Komárková

Kontakt: tel: +420 602 354 402
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6
Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Peter Heath, Atkins Global, Londýn
prof. Ivan Reimann, Muller-Reimann architecten, Berlin
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové
MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské
Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka
MgA. Marek Kopeć, IPR Praha
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR Praha


Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA / FA ČVUT
Ing. arch. Petr Šichtanc / VŠCHT
ak. mal. Zora Grohmanová
Ing. Jan Špilar / dopravní specialista IPR Praha
Ing. Lukáš Tittl / dopravní specialista IPR Praha
Ing. arch. Kateřina Szentesiová / IPR Praha
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Ing. Ladislav Urbánek / zástupci DPP a.s.
Ing. Ivo Novotný / zástupce ROPID
Ing. Pavlína Koutková, Mgr. Jiří Skalický / zástupci OPP – MHMP
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Mgr. Jan Holeček / zástupci NPÚ
Ing. Radek Janoušek / specialista na odhad nákladů

Porota může v průběhu svého jednání požádat zadavatele o přizvání
dalších odborníků a znalců.

1


Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Eva Macková
Josef Filip
Ing. arch. Marek Řehoř
Spolupráce: Jana Kafková, Karolína Röschl, Tereza Sýkorová, Mirka Baklíková, Theresa Kjellberg, Jan Drška

[Hodnocení poroty]

2


Mandaworks (Sweden)

[Hodnocení poroty]

3


JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. + Ateliér DUA, s.r.o.
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Ing. Václav Malina
Ing. arch. Boris Vološin, Mgr. A. Jan Hofman
Spolupráce: B. arch. Peter Bednár, Mgr. Ondřej Hrozinka, Ing. Aleš Raimr, Ing. Petr Zajíc

[Hodnocení poroty]