Cílem soutěže bylo nalezení kvalitního návrhu okolí divadla včetně parku. Stěžejní náplní mělo být zajištění veškerých potřebných služeb a zázemí pro funkci kulturní instituce městského divadla. Převážná část řešeného území měla zůstat parková s důrazem na zachování významného podílu vzrostlé vegetace. Odlišný charakter prostoru byl dán důrazem na kulturně společenskou funkci, tedy možností pořádání představení pod širým nebem. K tomu byla uzpůsobena část území tak, aby bylo možno umístit zpevněné pódium s hledištěm. Pro pobytovou a reprezentativní funkci bylo potřeba vyřešit nezbytné provozní a manipulační plochy divadla. Předpokládalo se prověření možné provázanosti doplňkových objektů divadla se svým okolím v úrovni parteru, zapovězeny jsou zásahy do hlavní budovy divadla čp. 4091.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Náměstí Míru. 12, 761 40 Zlín
Osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor
Tel/fax: +420 577 630 111
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ivo Tuček

Tel: +420 577 630 240
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Petr Velička

Řádní členové poroty - závislí

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor města, místopředseda poroty
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může po předchozím souhlasu zadavatele přizvat odborníky, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním:
- zástupce z NPÚ ÚOP Kroměříž jakožto odborníka na památkovou péči,
- zástupce Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ pro posouzení možných konfliktů s legislativou,
- zástupce Odboru městské zeleně MMZ pro posouzení záležitostí sídelní zeleně,
- zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství pro posouzení zásahů do vodoteče
- zástupce Odboru realizace investičních akcí MMZ /externího specialistu pro posouzení ekonomických parametrů,
- zástupce Městského divadla Zlín pro posouzení možností kulturního využití a návaznosti na MDZ.
Odborníci mohou vypracovat v předstihu (před zasedáním poroty v rámci přezkušování) posudky jednotlivých návrhů.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 250 000,-
Ing. Pavel Krampla Ing. arch. Radek Talaš

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Ing. Rastislav Balog, Ing. Lýdia Šušlíková
Spolupracovníci: Ing. Ján Augustín, Ing. Alžběta Římská, Ing. Radim Klepárnik; Konzultant: Ing. Václav Babka , ,

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Pavel Martinek
Spolupráce (vizualizace): Pavel Vinter

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Pavel Šiška

[Hodnocení poroty]