Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Jednofázová urbanisticko-architektonická projektová soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské nám. 3, 165 00 Praha-Suchdol

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K Vinicím 50, 164 00 Praha-Nebušice
tel.: 773 222 338, 603 541 033
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Petr Hlaváček

Řádní členové poroty - závislí

ak. arch. Tomáš Turek, Turek-architekt
Ing. Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Filip Ditrich, IPR Praha
Ing. Zdeněk Skála, MČ Praha-Suchdol
Ing. Václav Vik, zástupce starosty MČ Praha-Suchdol

Náhradníci poroty - nezávislí

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Znalci soutěžní poroty:
Mgr. Martin Červený, znalec soutěžní poroty pro oblast pohřbívání
Ing. Jiří Rom, Odbor ochrany prostředí MHMP, specialista péče o chráněná území
O případném přizvání odborných znalců rozhodne porota po projednání se zadavatelem soutěže.

1

Částka 70 000,-
Ing. arch. Martin Rosa
MgA. Václav Šuba , MgA. Jakub Červenka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 55 000,-
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. Mgr. Eva Jeníková
Ing. arch. Lukáš Grasse , Ing. Magdalena Smetanová , Ing. Zuzana Bečvářová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. Vladimír Sitta
Ing. Tereza Havránková , Bc. Martin Smola

[Hodnocení poroty]

-

Odměna


Ing. arch. Václav Matějka
Ing. arch. Adam Vilímek , Ing. arch. Šárka Ullwerová , Jitka Ullwerová , Ing. arch. Václav Matějka

[Hodnocení poroty]