Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu budovy kulturně společenského centra, úřadu MČMB Brno – Kohoutovice a garáží a okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s dlouhodobým záměrem města.
Cílem soutěže bylo získání architektonicky kvalitního, trvale udržitelného a provozně úsporného návrhu jako prvního kroku vedoucího k realizaci budovy, která vhodně doplní prostor Libušiny třídy a napomůže k postupnému dotváření veřejného prostoru tak, aby jeho charakter odpovídal svému názvu. Budova bude splňovat požadavky uvedené ve stavebním programu, současně se předpokládá vytvoření takového návrhu, který bude trvale udržitelný a provozně úsporný pro potřeby sídla velikosti a významu Kohoutovic.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Kohoutovice

zastoupená starostou Petrem Šafaříkem
ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno
Kontaktní osoba, pověřený zástupce vyhlašovatele
Ing. Aleš Varmuža,
Odbor správy majetku
ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno
tel.: +420 547 130 559; +420 603 812 258
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Aleš Varmuža

ÚMČMB Brno-Kohoutovice, Bašného 71/36, 623 00 Brno Tel.: +420 547 130 559; +420 603 812 258 E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Petr Šafařík – závislý člen, starosta MČMB Brno - Kohoutovice
Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D. – závislá členka, tajemnice - ÚMČMB Brno - Kohoutovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

PhDr. Petr Hruška, MBA – závislý člen, místostarosta MČ Brno – Kohoutovice
Ing. Karel Aujeský – závislý člen, radní MČ Brno - Kohoutovice

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Dvořák – nezávislý člen, praktikující architekt, Brno
1

Částka 180 000,-
Pelčák a partner, s.r.o.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. Jan Sochor
Spolupracovníci: Bc. Jan Kozák, Ing. arch. Lenka Ĺuptáková, Ing. arch. Tereza Valošková, Ing. Petr Uhrín a Ing. arch. David Vahala.

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna

Částka 20 000,-
prof. Ing. arch. Ivan Ruller
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller
Spolupracovníci: Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz a Ing. Vlastislav Novák CSc.

[Hodnocení poroty]