Předmětem soutěže bylo řešit revitalizaci náměstí především v úrovni témat: idea a koncepce celého prostoru náměstí; koncepce a materiálové řešení povrchů; návrh podoby a umístění městského mobiliáře, který podpoří identitu Uherského Brodu. Prověřit organizaci všech módů dopravy, včetně pěšího provozu, cyklistické dopravy, obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou a dopravou v klidu. Zohlednit základní koncepce environmentálních opatření zejména nakládání s dešťovou vodou a eliminace tepelného ostrova města. Hodnocena byla koncepce a prostorový návrh opatření zajišťujících příznivé mikroklima náměstí – návrh městské zeleně a návrh umístění a charakteru jednoho nebo více vodních prvků. Součástí zadání byl schematický návrh úpravy bezbariérového charakteru a požárního úniku Domu kultury (DK), s cílem lepšího propojení s veřejným prostorem a využití potenciálu pro oživení náměstí za DK a dotčeného území; nalézt konkrétní podobu pro zarovnání pozemků kláštera a města v ulici Boženy Němcové; reflektovat snahu města přesunout poutní provoz před kostel a na náměstí a najít místo pro liturgické pódium na Růžencovou pouť pro pořádání venkovní bohoslužby (doporučené místo bylo  v prostorech před průčelím kostela Nanebevzetí Panny Marie, nebo v jeho blízkosti). Prověřit možnost lepšího propojení předpolí kostela s náměstím a to zejména v čase Růžencové pouti.

Doručeno bylo celkem 17 návrhů. Dne 9. prosince byly zveřejněny výsledky hodnocení oceněných a odměněných návrhů. Katalog a výstava všech soutěžních návrhu vyhlašovatel připravuje na jarní měsíce 2021.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Jan Hrdý, místostarosta
Tel.: +420 572 805 203
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

MCI SERVIS s.r.o. zastoupen Mgr. Martou Černou, jednatelkou

Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Tel.: + 420 739 040 460
E-mail: [email protected]
Sekretář je zároveň osobou pro anonymní komunikaci se soutěžícími, s výjimkou poskytování hesla pro zpřístupnění soutěžních podkladů dle čl. 5.2.3. a 5.2.4, které zůstávají v platnosti. Sekretář je dále osobou pověřenou anonimizací digitální podoby návrhů, vybrané činnosti v KDV a pro záležitosti spojené s elektronickým nástrojem KDV.

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Ferdinand Kubáník; starosta města Uherský Brod
Ing. Jan Hrdý; místostarosta města Uherský Brod

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Vrána; místostarosta města Uherský Brod
Mgr. David Surý; určený člen rady města Uherský Brod

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Marek Balon
Ing. arch. Lucie Delongová

Seznam přizvaných odborníků:

Mgr. Jan Obšívač - Odborný poradce NPÚ Kroměříž
Ing. Robert Vráblík - Vedoucí Odboru rozvoje města
Mgr. Pavel Chramosta - Oddělení dotací; Odbor rozvoje města,
Ing. arch. Helena Víšková - Oddělení městské architektury; Odbor rozvoje města

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 450 000,-
EHL&KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Tomáš Koumar
Ing. arch. Jana Vichorcová
Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Spolupráce: Ing. Václav Pivoňka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 350 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Ing. arch. Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Ing. arch. Tomáš Hanus
Ing. arch. Jan Holub

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Ing. arch. Zdeňka Kunčarová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
P.P.Architects s.r.o.
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Martina Holubová , Ing. arch. Lucie Obrovská
Ing. Marek Holán, Ing. arch. Jan Procházka
Spolupráce: , Bc. Kseniia Zharova , Bc. Pavla Nováková , Ing. arch. Ada Hermanová , Bc. Ondřej Tomický , Ing. arch. Bohdana Nytrová

[Hodnocení poroty]