Cílem soutěže bylo najít základní ideu řešení území (koncepční studie veřejného prostranství, návrh urbanistických regulativ). Bylo třeba nalézt vhodné krajinářsko-urbanistické řešení daného území na základě výstupů z první části participativního procesu, který byl součástí zadání I. kola soutěže. Druhé kolo soutěže probíhalo neanonymně formou soutěžního workshopu. Cílem bylo revitalizovat danou lokalitu, která se v současné době nachází z většiny ve zdevastovaném stavu. Řešené území má ambici stát se společenským, kulturním, sportovním a relaxačním těžištěm lokality Malvazinek. Bylo proto nutné najít shodu, jak vyřešit hlavní problémy v území. Řešení mělo obsahovat návrh využití zájmového území a na jeho základě určí rozsah a principy uspořádání veřejného prostoru a objemové řešení případných staveb; to vše ve vazbě na stávající kontext a rozvoj kvality životního prostředí.

Dvoufázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
Zastoupena: MUDr. Radkem Klímou, starostou

Sekretář soutěže

Ing. Kateřina Vojvodová

referentka oddělení rozvoje MČ a územního plánu
Odbor územního rozvoje
Tel.: +420 257 000 871
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Lukáš Budín, zastupitel MČ Praha 5
Ing. Marie Jindrová, MHMP UZR

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Štěpán Špoula
Ing. arch. Klára Kolovratová
Ing. arch. Kamila Šindelářová, architekt, ASK design

Náhradníci poroty - závislí

ng. Vojtěch Novotný, odborník VÚR ZMČ Praha 5
Renata Chmelová, Arnika
Ing. Pavel Richter, radní

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci
Ing. arch. Petr Klápště – facilitátor a garant participačního procesu, NATURE SYSTEMS

Porota může v průběhu svého jednání přizvat další odborné znalce, vždy se souhlasem vyhlašovatele.

1

Částka 100 000,-
BREAK POINT, s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Veselý
Ing. arch Klára Vorlová, Ing. arch Martin Křížek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 75 000,-
Ing. arch. Helena Hexnerová Ph.D.
Ing arch. Anna Marie Černá , Ing. arch. Jiří Kugl

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Sdružení fyzických osob H3T architekti
Ing. arch. Jiří Ksandr
MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Martina Kubešová, Ing. arch. Darina Bartková

[Hodnocení poroty]