Předmětem soutěže byl, v ideové rovině, urbanistický návrh území náměstí Dr. Edvarda Beneše a jeho bezprostředního okolí nacházející se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a, v projektové rovině, návrh urbanisticko-architektonického řešení veřejného prostranství na pozemcích parcelní číslo 405/1, 405/8, 405/9, 405/13, 405/14, 405/15, 407/1, 407/2, 407/3, 3494/1, 3550/1, 3550/33, které jsou součástí zájmového území. Návrh bude sloužit k další koordinaci městských a soukromých investičních záměrů.

Dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Organizátor

Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Oldřich Bajger

tel: +420 601 569 728
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava
Ing. Zuzana Ožanová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Ing. arch. Ondřej Vysloužil, městský architekt – ředitel MAPPA

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava
Ing. arch. Petr Buryška, architekt – urbanista MAPPA

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Lýdia Šušlíková
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze

Seznam přizvaných odborníků:
- akad. arch. Ladislav Kuba, zástupce vlastníka nemovitostí komplexu Ostravica;
- Ing. arch. Martin Náhlovský, zástupce vlastníka nemovitostí komplexu Ostravica;
- Michael Seifert oblastní generální manažer CPI Hotels (hotel Imperial);
- Mgr. Michal Zezula, Ph.D. ředitel ÚOP NPÚ v Ostravě;
- Mgr. Martin Strakoš historik architektury, ÚOP NPÚ v Ostravě;
- Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA vedoucí OÚPaSŘ MMO;
- Ing. Dana Víchová nezávislá rozpočtářka;
- Ing. arch. Zuzana Paclová architekta – urbanistka MAPPA;
- Ing. Zuzana Sáňková krajinářská architektka MAPPA;
- Ing. Josef Laža dopravní expert MAPPA;
- Mgr. et Bc. Ilona Rozehnalová zástupkyně Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

2

Částka 300 000,-
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Jiří Mika
Ing. arch. Markéta Káňová, Ing. arch. Petr Svoboda, Ing. arch. Adéla Kudlová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 150 000,-
gogolák + grasse s.r.o.
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Spolupráce: Ing. arch. Jakub Daniel, Ing. Ivan Čechmánek