Jednokolová veřejná projetková architektonická soutěž.


Předmětem soutěže byl architektonický návrh rekonstrukce a přístavby objektu budovy F1, F2 na území Fakultní nemocnice Olomouc, zpracovaný tak, aby podával základní představu o funkčním uspořádání rekonstruované budovy, její vnější podobě, funkčním a estetickém zapojení do struktury stávající objektové skladby areálu FNOL. Návrh měl obsahovat provozně dispoziční řešení v půdorysech jednotlivých podlaží s vyznačením navrhovaných stavebních funkcí a s orientačním zákresem zdravotnické /laboratorní/ techniky a vybavení. Měla být navržena koncepce napojení na komunikační a energetickou infrastrukturu a média – budou posouzeny případné dopady na dotčené rozvody a kapacity zařízení /např. trafostanice, náhradní zdroje, mediplyny, apod./. Součástí návrhu měl být propočet nákladů stavebních prací z jednotkových cen objemových ukazatelů a nezdravotnických provozních souborů a schematické znázornění laboratorní /zdravotnické/ techniky a vybavení. Návrh měl také definovat studii energetické soběstačnosti pro vytápění a ohřev vody a další rozsah přípravných prací, průzkumů a specifikovat spolupráci s jinými profesemi při přípravě investiční akce.

 

 Vyhlašovatel

Fakultní nemocnice Olomouc

Sekretář soutěže

Mgr. Sabina Procházková

FNOL, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel./fax: +420 588 44 22 29; e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Šamaj, MBA - FNOL
Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA - FNOL
Ing. David Kula - Univerzita Palackého v Olomouci

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Leo Rec - FNOL

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Polách
Ing. Robert Bravenec
1

Částka 875 000,-
OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

1

Částka 875 000,-
atelier-r, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 250 000,-
Václav Kocián / Spolupracující: Václav Krištůfek

[Hodnocení poroty]