Předmětem soutěže bylo předložení architektonického návrhu zpracovaného tak, aby podával základní představu o funkčním uspořádání stavby, její vnější podobě, funkčním a estetickém zapojení do struktury stávající objektové skladby areálu FNOL. Návrh měl obsahovat provozně dispoziční řešení v půdorysech jednotlivých podlaží s vyznačením navrhovaných stavebních funkcí a s orientačním zákresem zdravotnické /laboratorní/ techniky a vybavení. Měla být navržena koncepce napojení na komunikační a energetickou infrastrukturu a média – budou posouzeny případné dopady na dotčené rozvody a kapacity zařízení /např trafostanice, náhradní zdroje, meziplyny, apod./. Součástí návrhu měl být propočet nákladů stavebních prací z jednotkových cen objemových ukazatelů a nezdravotnických provozních souborů a schematické znázornění laboratorní /zdravotnické/ techniky a vybavení. Návrh měl také definovat další rozsah přípravných prací, průzkumů a specifikovat spolupráci s jinými profesemi při přípravě investiční akce.

 Vyhlašovatel

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Zástupce zadavatele: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel nemocnice
e-mail: [email protected]
tel.: + 420 588 443 151

Sekretář soutěže

Ing. Aleš Houserek

Lazaretní 13, 615 00 Brno
tel./fax: +420 545 120 284/+420 545 120 210;
e-mail:[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Šamaj, MBA
Ing. Čeněk Merta, MBA
MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Aleš Kotásek, DiS.

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 500 000,-
atelier-r, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
ABM architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
RADAARCHITEKTI s.r.o. / Autoři: Pavel Rada, Mirko Lev, Irena Burková / Spolupracující osoby: Tereza Valošková, Jakub Vilém

[Hodnocení poroty]