Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Řešené území je vyznačeno v grafické části soutěžních podkladů.
Při realizaci sídliště Dědina nebyl postaven předpokládaný parkovací dům resp. jiné parkovací zařízení v části zástavby při ulici Vlastině a Ciolkovského. Centrální část sídliště je dodnes odkázána na parkování v ulici Ciolkovského a v neudržované části ulice Vlastina. Návrh tramvajové trati přináší do území novou kvalitu, zároveň ale také zvyšuje deficit parkovacích míst. Celkový úbytek parkovacích míst byl stanoven na 130 stání. Městská část Praha 6 usilovala v minulých desetiletích o nápravu výstavbou některých garážových objektů z kdysi plánovaných míst, ojedinělé záměry v ploše sídliště se ukázaly jako obtížně projednatelné.
Předmětem vypisované soutěže byl návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze vstupů do sídliště, na rohu ul. Vlastiny a Drnovské. Vzhledem k poloze a kvalitě místa bylo předpokladem významnou část parteru věnovat občanskému vybavení, jehož zaměření vzejde z participace s občany.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Pavel Neuberg

Kancelář architekta MČ Praha 6
Adresa: Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6

Řádní členové poroty - závislí

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
Ing. arch. Martin Polách, statutární zástupce starosty MČ P6
Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Hankovec, OSI MHMP
Ing. arch. Eva Smutná, místostarostka MČ P6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Michal Volf
Ing. Jaroslav Míka

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 300 000,-
Ivan Kroupa architekti
Ing. arch. Ivan Kroupa
Tomáš Bouma , Jan Vybíral

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Jsme Architekti
Ing. arch. Eduard Sojka , Ing. arch. Jakub Sládeček , Ing. arch. Martin Sladký

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
Ing. Jan Kolář , Ing. Radek Michlík , Ing. arch. Lucie R. Dřevíkovská

[Hodnocení poroty]

-

Částka 50 000,-
Pavlíček Hulín Architekti
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Ing. arch. M. arch. Jiří Pavlíček

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ateliér bod architekti
Ing. Jan Svoboda
Ing. arch. Vojtěch Sosna , Ing. arch. Jakub Straka , Ing. arch. Jáchym Svoboda

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Jakub Rambousek , Ing. Lukáš Semerád

[Hodnocení poroty]